مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ق‍د ادب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍د ادب‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ران‍س‍ه‌
ال‍ی‍وت‌، ت‍ام‍س‌ اس‍ت‍رن‍ز،۱۹۶۵-۱۸۸۸ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
ش‍ال‍وده‌ ش‍ک‍ن‍ی‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ -ای‍ران‍ی‌ و ع‍رب‍ی‌
ق‍اف‍ی‍ه‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ پ‍ی‍ش‌دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍اخ‍ت‍ارگ‍رای‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ارس‍طو، ۳۸۴ - ۳۲۲ ق‌ .م‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ب‍اب‍ک‌
ک‍ی‍ان‍وش‌، م‍ح‍م‍ود
دی‍چ‍ز، دی‍وی‍د
طح‍ان‌، ری‍م‍ون‌
س‍ج‍ادی‌، ج‍ع‍ف‍ر
س‍ل‍دن‌، رام‍ان‌
ک‍ه‍ن‍م‍وئ‍ی‌ پ‍ور، ژال‍ه‌
گ‍ل‍دم‍ن‌، ل‍وس‍ی‍ن‌
ک‍ارل‍ون‍ی‌، ژان‌ ک‍ل‍ود
ال‍ی‍وت‌، ت‍ام‍س‌ اس‍ت‍رن‍ز
ف‍رش‍ی‍دورد، خ‍س‍رو
طب‍ان‍ه‌، ب‍دوی‌
رزم‍ج‍و، ح‍س‍ی‍ن‌
زری‍ن‌ ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
رز
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ای‍ران‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ل‍ب‍ن‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
طرح‌ ن‍و
ش‍رک‍ت‌ م‍ول‍ف‍ان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍م‍ی‌
ب‍زرگ‍م‍ه‍ر
س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نظریه ادبی معاصر
سلدن ، رامان ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭‌س۸۶۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات فارسی (۱( )قافیه و عروض -نقد ادبی )دوره پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی
تهران شرکت چاپ و نشر ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ف‍لاد‬,‭۱۳۷۴پ‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<التیارات = تیارات >المعاصره فی النقد الادبی
طبانه ، بدوی ؛  بیروت دارالثقافه   ، ۱۴۰۵
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭ط۴۲۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی
رزمجو، حسین ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭ر۴۶۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده آثار( در قلمرو نقد ادبی )
الیوت ، تامس استرنز ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف‍لا۷۵۹/‌سد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی نقد ادبی
کهنموئی پور، ژاله ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵۰۳‬,‭‌ک۸۹۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الادب = ادب >المقارن و الادب العام
طحان ، ریمون ؛  بیروت دارالکتاب اللبنانی   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭ط۴۸۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نقد ادبی ( رشته زبان و ادبیات فارسی )
زرین کوب ، عبدالحسین ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭ز۴۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نقد ادبی
تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌م۲۱۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ساختار و تاویل متن
احمدی ، بابک ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۰-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ارسطو و فن شعر
زرین کوب ، عبدالحسین ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷-۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌ف‍لا۳۹۷،/‌سز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شیوه های نقد ادبی
دیچز، دیوید ؛  تهران علمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭د۹۱۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای رویکردهای نقد ادبی
تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭ر۲۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نقد ادبی
زرین کوب ، عبدالحسین ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭ز۴۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نقد ادبی :جستجو در اصول و روشها و مباحث نقادی با بررسی در تاریخ نقد و نقادان
زرین کوب ، عبدالحسین ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۱ ,
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭ز۴۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درباره ادبیات و نقد ادبی
فرشیدورد، خسرو ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌ف۵۴۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نقد ادبی
کارلونی ، ژان کلود ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌ک۱۵۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نقد تکوینی
گلدمن ، لوسین ؛  [تهران ] بزرگمهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌گ۵۵۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نقد تطبیقی ادبیات ایران و عرب
سجادی ، جعفر ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭‌س۳۶۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قدما و نقد ادبی
کیانوش ، محمود ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴‬,‭‌ک۹۳۲‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9