مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ش‍ح‍اده‌، ج‍ورج‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌( ع‍رب‍ی‌ -)م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ع‍رف‍ان‌ -آث‍ار ادب‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌، س‍ح‍ر
ن‍اص‍ر، ع‍ل‍ی‌
م‍ح‍م‍ود، م‍ص‍طف‍ی‌
ون‍وس‌، س‍ع‍دال‍ل‍ه‌
اب‍راه‍ی‍م‌، ح‍م‍اده‌
اب‍وه‍ی‍ف‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
خ‍وری‌، ال‍ی‍اس‌
م‍ل‍ص‌، م‍ح‍م‍د
ص‍دی‍ق‌، ه‍اش‍م‌
ع‍ب‍دال‍س‍ی‍د، ص‍لاح‌
م‍وس‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
خ‍ض‍ر، ف‍وزی‌
م‍ح‍ب‍ک‌، اح‍م‍دزی‍اد
ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌
م‍ح‍ف‍وظ، ع‍ص‍ام‌
ع‍م‍اری‌، م‍ف‍ت‍اح‌
دواره‌، ف‍واد
 
ناشر:
دارال‍ع‍وده‌
ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍ع‍اص‍ر دارال‍ف‍ک‍ر
ات‍ح‍اد ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‌
دارالاداب‌
دارال‍ن‍ه‍ار
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ل‍ج‍ن‍ه‌ ال‍ش‍ع‍ب‍ی‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الاع‍لام‌
دارو م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
م‍ج‍ل‍س‌ الاع‍ل‍ی‌ ل‍ل‍ث‍ق‍اف‍ه‌
دار الاداب‌
طلاس‌
ک‍ل‍ی‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نبتا حبیبتی
صدیق ، هاشم ؛  بیروت دارو مکتبه الهلال   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌ص۵۶۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ابواب المدینه ، روایه
خوری ، الیاس ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۹۸۱م =۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌خ۸۵۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
لم نعد جواری لکم روایه
خلیفه ، سحر ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۸۸م =۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌خ۶۹۱‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الفیل =فیل >یا ملک الزمان و مغامره راس المملوک جابر
ونوس ، سعدالله ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۷۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭و۷۹۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<الاسکندریه = اسکندریه >الاکبر
محمود، مصطفی ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۷۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌م۳۵۹‌ف‍لا‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<المسرح =مسرح >العربی المعاصر قضایا و روی و تجارب
ابوهیف ، عبدالله ؛  دمشق اتحاد الکتاب العرب   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۹۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برج العقرب المسرحیه الحائزه علی الترتیب الاول فی المهرجان الوطنی الثامن للفنون المسرحیه
عماری ، مفتاح ؛  بیروت منشورات اللجنه الشعبیه العامه للثقافه و الاعلام   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌ع۸۸۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زفاف العنکبوت رقصه البندول مسرحیتان
ناصر، علی ؛  بیروت منشورات اللجنه الشعبیه العامه للثقافه و الاعلام   ، ۲۰۰۶م
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<المنام = منام :>مفکره فیلم
ملص ، محمد ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۴۱۱ه = ۱۹۹۱ م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌م۷۵۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<المسرحیه = مسرحیه >التاریخیه فی المسرح العربی المعاصر
محبک ، احمدزیاد ؛  دمشق طلاس   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶۰۹‬,‭‌م۲۹۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<المسرحیه = مسرحیه >فی الادب العربی الحدیث ( تاریخ -تنظیر -تحلیل )
موسی ، خلیل ؛  [دمشق ] اتحاد الکتاب العرب   ، ۱۹۹۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶۰۹‬,‭‌م۸۴۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<المسرح = مسرح >الجدید :الرواد الاوائل
ابراهیم ، حماده ؛  قاهره مجلس الاعلی للثقافه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌ف‍لا۱۳۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حلم ابوزید فانتازیا فی فصلین :مسرحیه
عبدالسید، صلاح ؛  قاهره مجلس الاعلی للثقافه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌ع۳۴۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<الشیخ = شیخ >الرئیس ابن سینا :مسرحیه شعریه
خضر، فوزی ؛  قاهره مجلس الاعلی للثقافه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌خ۵۹۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جورج شحاده ملاک الشعر و المسرح
محفوظ، عصام ؛  لبنان دارالنهار   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌ش۳۸۹/‌ن‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اطلالات علی المسرح العربی خارج مصر
دواره ، فواد ؛  قاهره الهیئه المصریه العامه للکتاب   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶۰۹‬,‭د۷۲۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نوشته های گونه گون ( خارج از مجموعه آثار)
جبران ، جبران خلیل ؛  قم کلیدر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۸۵‬,‭‌ج۲۸۱‌نو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مسرحیات عالمیه للاطفال
بیروت  دمشق دارالفکر المعاصر دارالفکر   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۰۸۰۹۲۸۲‬,‭‌م۵۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک