مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ه‍م‍ی‍ن‍گ‍وی‌، ارن‍س‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ - ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
ه‍م‍ی‍ن‍گ‍وی‌، ارن‍س‍ت‌
ه‍م‍ی‍ن‍گ‍وی‌، ارن‍س‍ت‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
طه‍وری‌
اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
ن‍گ‍اه‌
دارالاداب‌
پ‍ی‍روز
م‍ع‍رف‍ت‌
دارو م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
ره‍ن‍م‍ا
م‍ع‍راج‍ی‌
ک‍ان‍ون‌ دن‍ی‍ا و ه‍ن‍ر
درن‍ا
طاه‍ری‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
پ‍روی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مرد پیر و دریا
همینگوی ، ارنست ؛  تهران معراجی   ،
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭‌ه۶۹۵‌م‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
داشتن و نداشتن
همینگوی ، ارنست ؛  [تهران ] اردیبهشت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵در‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رودخانه بزرگ
همینگوی ، ارنست ؛  تهران طاهری   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زنگها برای که بصدا در میاید
همینگوی ، ارنست ؛  [تهران ] پیروز   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شکست ناپذیر
همینگوی ، ارنست ؛  تهران درنا   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
به راه خرابات در چوب تاک
همینگوی ، ارنست ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تپه های سبز آفریقا
همینگوی ، ارنست ؛  تهران ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خورشید همچنان می دمد
همینگوی ، ارنست ؛  تهران سازمان کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
داشتن و نداشتن
همینگوی ، ارنست ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مرد پیر و دریا( :شاهکار ارنست همینگوی )
همینگوی ، ارنست ؛ 
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
وداع با اسلحه
همینگوی ، ارنست ؛  تهران پروین   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زنگها برای که بصدا در می آیند
همینگوی ، ارنست ؛  تهران بنگاه مطبوعاتی صفیعلیشاه   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵ز‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جنه عدن
همینگوی ، ارنست ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۸۷م
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه ستون پنجم
همینگوی ، ارنست ؛  تهران کانون دنیا و هنر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۸۱۲‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پیرمرد و دریا
همینگوی ، ارنست ؛  تهران معرفت   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵‌م‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه مقابله ای پیر مرد و دریا
همینگوی ، ارنست ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مردان بی زن
همینگوی ، ارنست ؛  [تهران ] طهوری   ، ۱۳۳۵
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<الشیخ = شیخ >و البحر
همینگوی ، ارنست ؛  بیروت دارو مکتبه الهلال   ، ۲۰۰۲م ۱۴۲۳ = ق
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵‌ش‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بهترین داستان های کوتاه
همینگوی ، ارنست ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵‌ب‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پیرمرد و دریا
همینگوی ، ارنست ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵‌پ‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2