مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ه‍وگ‍و، وی‍ک‍ت‍ورم‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌ ۱۹ م‌
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌،۱۶۱۶-۱۵۶۴ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍وگ‍و، وی‍ک‍ت‍ورم‍اری‌
س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ا،۱۳۰۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ب‍ال‍زاک‌، اون‍وره‌ دو
ه‍وگ‍و، وی‍ک‍ت‍ورم‍اری‌،۱۸۸۵-۱۸۰۲ م‌
 
ناشر:
ت‍وس‌
چ‍ک‍اوک‌
س‍ع‍ی‍دی‌
آرم‍ان‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ج‍اوی‍دان‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ع‍ارف‌
ن‍گ‍اه‌
داروم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رنجبران دریا
هوگو، ویکتورماری ؛  تهران چکاوک   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭‌ه۸۵۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<البوساء=بوساء>
هوگو، ویکتورماری ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۲۰۰۲م = ۱۴۲۳ق
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭‌ه۸۵۹‌بو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سرهنگ شابر و چند داستان دیگر، به ضمیمه بالزاک در بستر مرگ و خطابه ای بر سر مزارش
بالزاک ، اونوره دو ؛  [تهران ] نشر قطره   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۷‬,‭‌ب۲۶۱‌سو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نود و سه
هوگو، ویکتورماری ؛  [تهران ] عارف   ،
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭‌ه۸۵۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ویلیام شکسپیر به روایت ویکتورهوگو
هوگو، ویکتورماری ،۱۸۸۵-۱۸۰۲ م ؛  [تهران ] توس   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ه۸۵۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آخرین روز یک محکوم
هوگو، ویکتورماری ؛  تهران سعیدی   ،
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭‌ه۸۵۹ آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بینوایان
هوگو، ویکتورماری ؛  تهران امیرکبیر جاویدان علمی   ، ۱۳۴۵ -۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭‌ه۸۵۹‌ب‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قصه هایی از نویسندگان بزرگ برای نوجوانان
سیدحسینی ، رضا،۱۳۰۵ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران آرمان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۸۳۱‬,‭‌س۹۱۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کلود ولگرد
هوگو، ویکتورماری ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭‌ه۸۵۹‌ک‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک