مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ه‍ی‍رم‍ن‍دی‌، رض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ت‍خ‍ی‍ل‍ی‌
طن‍ز آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰
ش‍ع‍ر م‍ن‍ث‍ور آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ل‍طی‍ف‍ه‌، ه‍ج‍و و طن‍ز
ال‍ف‍ب‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ - س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ت‍رج‍م‍ه‌
دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ -زم‍ان‌
س‍ی‍ل‍وراس‍ت‍ای‍ن‌، ش‍ل‌، ۱۹۹۹-۱۹۳۲ م‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
زب‍ان‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
آرون‍ز، ادری‌
ه‍ی‍رم‍ن‍دی‌، رض‍ی‌
پ‍ورش‍ن‍ف‌، ب‍اری‍س‌ ف‍ئ‍ودورووی‍چ‌
ک‍ت‍س‍ن‍ر، ک‍ن‍ت‌
ب‍ی‍رس‌، آم‍ب‍روز
راب‍ی‍ن‍س‍ون‌، داگ‍لاس‌
م‍ک‌ دون‍ال‍د، روت‌
س‍ی‍ل‍ورس‍ت‍ای‍ن‌، ش‍ل‌
 
ناشر:
ه‍س‍ت‍ان‌
ه‍وای‌ ت‍ازه‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌
پ‍ژواک‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
م‍درس‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
یاری کودک به کودک
آرونز، ادری ؛  تهران مدرسه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۶۴۹‬,‭۱‬,‭آ۴۳۴‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ شیطان دوزبانه
بیرس ، آمبروز ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۱۷‬,‭۴‬,‭‌ب۹۳۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زبانهای جهان
کتسنر، کنت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۴۰۰‬,‭‌ک۳۷۹ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
توصیف مقابله ای زمانها در انگلیسی و فارسی
هیرمندی ، رضی ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌ه۹۴۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اجتماعی و تاریخ
پورشنف ، باریس فئودوروویچ ؛  تهران پژواک   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭‌پ۶۸۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مترجم شدن
رابینسون ، داگلاس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۴۱۸‬,‭۰۲‬,‭ر۱۱۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی قطعه گم شده با دایره بزرگ odiB eht steem eceip gnissim ehT
سیلورستاین ، شل ؛  تهران هوای تازه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌س۹۶۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آنجا که پیاده رو پایان می یابد( مجموعه اشعار)
سیلورستاین ، شل ؛  تهران هوای تازه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۱۱‬,‭۵۴‬,‭‌س۹۶۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الفبای انگلیسی عمو شلبی :کتاب ویژه ذهنهای جوان و لطیف
تهران هوای تازه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۴۲۱‬,‭‌ف‍لا۷۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درخت بخشنده
سیلورستاین ، شل ؛  تهران هوای تازه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌س۹۶۲در‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کی کرگدن ارزان می خواهد
سیلورستاین ، شل ؛  تهران نشر هوای تازه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۱۷‬,‭۵۴‬,‭‌س۹۶۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شل سیلوراستاین ( نقد و بررسی آثار)
مک دونالد، روت ؛  تهران هوای تازه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۱۱‬,‭۵۴‬,‭‌س۹۶۲/‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه داستان های شل سیلوراستاین
سیلورستاین ، شل ؛  تهران هستان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌س۹۶۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک