مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : وای‍ت‌، آن‌ ت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارور، ج‍ورج‌ واش‍ن‍گ‍ت‍ن‌،۱۹۴۳-۱۸۶۴
ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌،۱۶۱۶-۱۵۶۴
ان‍س‍ان‌ م‍اق‍ب‍ل‌ ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
وای‍ت‌، آن‌ ت‍ری‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آدمیان نخستین
وایت ، آن تری ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۳۰‬,‭۱‬,‭و۳۴۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جهانهای گمشده
وایت ، آن تری ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۱۳‬,‭و۳۴۹‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیاه مبارز
وایت ، آن تری ؛  تهران امیرکبیر   ، [۱۳۳۹]
شماره راهنما: ‭۶۳۰‬,‭۹۲‬,‭و ۳۴۹ ‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ویلیام شکسپیر
وایت ، آن تری ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵/‌سو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک