مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ت‍وس‍ل‍ی‌، ج‍واد
خ‍دم‍ت‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
م‍ص‍طف‍ی‌، ج‍اش‍وا
گ‍وک‍ی‍ن‌، دن‌
ع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ظاه‍ر
اس‍ت‍ی‍ل‌، ه‍ای‍دی‌
 
ناشر:
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ع‍اب‍د
ت‍وس‍ع‍ه‌ آم‍وزش‌: س‍ج‍اد
ارم‍غ‍ان‌ ن‍ش‍ر ام‍روز
ه‍س‍ت‍ان‌
خ‍ط س‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
وورد، پاورپونت ، اکسل ( ۲۰۰۳فارسی )آموزشهای این کتاب ...
علیپور، مظاهر ؛  تهران هستان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۶۵۲‬,‭۳۵و/۵۵۳۶۹‬,‭‌ع۸۴۸و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [2002 droWورد۲۰۰۲]
گوکین ، دن ؛  [تهران ] ارمغان نشر امروز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۶۵۲‬,‭۵۵۳۶‬,‭۹و۳۵،‌گ۷۹۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلید ورد
مصطفی ، جاشوا ؛  تهران توسعه آموزش : سجاد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۴و/۵۲‬,‭‌م۶۱۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری [ 3002 DROW ورد۲۰۰۳
استیل ، هایدی ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۵۲‬,‭‌ف‍لا۴۹۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [3002 drow tfosorciM مایکروسافت ورد۲۰۰۳]
تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۵۲‬,‭آ۸۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عملی [ droW ورد]
توسلی ، جواد ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۰۵۲‬,‭۵۲‬,‭‌ت۸۳۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری مدیریت اسناد طولانی در6102 droW eciffo tfosorciM
خدمتی ، ابوالفضل ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۵۲‬,‭‌خ۳۹۸آ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک