مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ای‍ران‌ -ه‍دف‍ه‍ا و ن‍ق‍ش‍ه‍ا
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ زن‍ان‌ -ای‍ران‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ن‍وآوری‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍درس‍ه‌ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ -ای‍ران‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ت‍اری‍خ‌ن‍وی‍س‍ی‌
ت‍ح‍ولات‌ آم‍وزش‍ی‌ -ای‍ران‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ای‍ران‌ -م‍ش‍ارک‍ت‌ ش‍ه‍رون‍دان‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
آم‍وخ‍ت‍ن‌
خ‍وان‍دن‌(اب‍ت‍دای‍ی‌ -)م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ی‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
اس‍لام‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ای‍ران‌
خ‍وان‍دن‌(اب‍ت‍دای‍ی‌ -)م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ی‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ای‍ران‌ -چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ -ای‍ران‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ -ای‍ران‌ -چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍درس‍ه‌ م‍ح‍ور -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
وی‍س‍ی‌ن‍ژاد، س‍ی‍م‍ا، ۱۳۴۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ح‍ق‍گ‍و، ن‍س‍ری‍ن‌
ک‍ی‍وز، ج‍ان‌ .پ‍ی‌
ق‍اس‍م‍ی‌ پ‍وی‍ا، اق‍ب‍ال‌
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ن‍وی‍دی‌، اح‍د
ب‍ن‍اری‌، ع‍ل‍ی‌ ه‍م‍ت‌
م‍ورف‍ی‌، ج‍وزف‌
ل‍ئ‍ون‌، آن‍ت‍وان‌
 
ناشر:
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ماخذشناسی تربیت اخلاقی
بناری ، علی همت ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۲۹۷۴۸۳۷‬,‭‌ب ۶۸۵ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مبتنی بر مدرسه :به منزله اصلاح مدرسه :بررسی وضع موجود
مورفی ، جوزف ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۰۰۹۷۳‬,‭‌م۸۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و پرورش و گفتمان های نوین
محمدی ، محمدعلی ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌م ۳۵۲ آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش
قاسمی پویا، اقبال ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۹‬,‭۱۱۰۹۵۵‬,‭‌ق۲۱۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تغییر و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی :چکیده مقالات نخستین همایش تغییر و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی
همایش تغییر و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی ( نخستین :۱۳۷۶ : تهران ) ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۰۷‬,‭‌ه۶۴۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
وضع کنونی تاریخ آموزش و پرورش
لئون ، آنتوان ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹‬,‭‌ل۹۸۳و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی ارزشیابی برنامه آموزش فنی و حرفه ای ( با تاکید بر شاخه کار دانش نظام آموزش متوسطه )
نویدی ، احد ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۱۳۰۹۵۵‬,‭‌ن۸۳۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چکیده تحقیقات آموزش فنی و حرفه ای
تهران وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۱۳۰۹۵۵‬,‭‌چ۴۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سازه های تربیت و دموکراسی عقلانیت ، مدنیت ، معنویت
کریمی ، عبدالعظیم ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭‌ک۵۱۶‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چکیده تحقیقات وزارت آموزش و پرورش سال ۱۳۷۶
ویسی نژاد، سیما، ۱۳۴۰ - ، گردآورنده ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۷۲۰۹۵۵‬,‭و۸۹۸‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چکیده تحقیقات وزارت آموزش و پرورش سال ۱۳۷۵
ویسی نژاد، سیما، ۱۳۴۰ - ، گردآورنده ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۷۲‬,‭و۸۹۸‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش
نفیسی ، عبدالحسین ؛  [تهران ] وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱‬,‭‌ن۵۶۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ، چالش و الزامات مدیریت مبتنی بر مدرسه در آموزش و پرورش
تهران وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۰۰۹۵۵‬,‭‌م۲۱۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش
همایش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش ( ۱۳۸۱ :تهران ) ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳‬,‭‍ه۶۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از آثار معلمان پژوهنده
حقگو، نسرین ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۷۲۰۹۵۵‬,‭‌ح ۶۷۴ ‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و پرورش دختران
تهران وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۸۲۲۰۹۵۵‬,‭آ۸۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دنیای یادگیری در مدرسه
کیوز، جان .پی ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵۲۳‬,‭‌ک ۹۸۷ د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش به مثابه پرورش ( به بهانه طرح تلفیق )به ضمیمه مقدمه ای بر اصلاحات و نوآوری در آموزش و پرورش
کریمی ، عبدالعظیم ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۰۰۹۵۵‬,‭‌ک۵۱۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بررسی نتایج مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز)SLRIP ( ۲۰۰۱
کریمی ، عبدالعظیم ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۴۱‬,‭‌ک۵۱۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نتایج مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز)SLRIP( ۲۰۰۱
کریمی ، عبدالعظیم ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۴۱‬,‭‌ک۵۱۶‌ن‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2