مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌)
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۰- ۱۳۶۸
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، ن‍ی‍م‍ا
ره‍ن‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ن‍ی‍ک‍ب‍خ‍ت‌، رح‍ی‍م‌
رس‍ول‍ی‍ان‌، ق‍ه‍ار
 
ناشر:
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
توزیع بهینه دانشگاه ها و مراکز علمی با نگاهی به جغرافیایی فرهنگ در ایران
رهنمایی ، محمدتقی ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، معاونت فرهنگی و اجتماعی ، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۵۵‬,‭ر۸۹۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقش آذربایجان در تحکیم هویت ایران
نیکبخت ، رحیم ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، معاونت فرهنگی ، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۳‬,‭‌ن۹۲۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق سیاسی ( مجموعه مقالات ، گفت و گو و ترجمه )
کیانی ، نیما ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، معاونت فرهنگی و اجتماعی ، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۶۵۸‬,‭‌ک۹۳۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زندگی برای دانشجویان
آقابخشی ، حبیب ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، معاونت فرهنگی ، دفتر برنامه ریزی اجتماعی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۴۶‬,‭۷‬,‭آ۶۴۲‌م‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رسول بیداری شرق :مجموعه مقالات دانشمندان تاجیک درباره امام خمینی ( ره )
رسولیان ، قهار ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، معاونت فرهنگی ، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۶‬,‭ر۵۲۴ر‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک