مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، طرح‌ ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
م‍وس‍س‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
ن‍م‍ای‍ش‌ -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
اردو و اردوداری‌ -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا -ای‍ران‌ -آم‍ار
ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
روزن‍ام‍ه‌ ف‍روش‍ی‌ ه‍ا -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
ق‍م‌ -زن‍دگ‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ن‍ن‍دج‌ -زن‍دگ‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ه‍ت‍ل‍ه‍ا و م‍س‍اف‍رخ‍ان‍ه‌ه‍ا -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
دارال‍ق‍رآن‌ ه‍ا -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
ه‍ت‍ل‍ه‍ا و م‍س‍اف‍ر خ‍ان‍ه‌ه‍ا -ای‍ران‌ -آم‍ار
خ‍رم‌ آب‍اد -زن‍دگ‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
م‍طب‍وع‍ات‌ -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
پ‍ارک‍ه‍ا -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
ش‍ه‍ر ک‍رد -زن‍دگ‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍س‍ج‍ده‍ا -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
اراک‌ -زن‍دگ‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ دف‍ت‍ر طرح‌ ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر طرح‌ ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌،طرح‌ ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، طرح‌ ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان موسسات و گروه های هنری
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، طرح های ملی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۷۹۲‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌ی۲۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان نگارخانه ها و موسسات تولید و توزیع فرآورده ای موسیقانی
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، طرح های ملی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۴۷۰۲۰۸‬,‭‌ی۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمارنامه هتل ها، مسافرخانه ها و دفاتر خدمات گردشگری
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، طرح های ملی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۶۴۷‬,‭۹۴۰۲۱‬,‭‌ی۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کارگاه های لیتوگرافی ، چاپخانه و صحافی
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، طرح های ملی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۶۸۶‬,‭۲۰۹۵۵۰۲۵‬,‭‌ی۲۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
یافته های طرح پژوهشی فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی در اراک
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دفتر طرح های ملی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۱۳۲۲‬,‭‌ی۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
یافته های طرح پژوهشی فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی در سنندج رفتارهای فرهنگی ایرانیان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دفتر طرح های ملی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۴۲۲‬,‭‌ی۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان کانون های مذهبی
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، طرح های ملی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۰۶‬,‭‌ی‌ف۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
یافته های طرح پژوهشی فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی در خرم آباد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دفتر طرح های ملی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۵۲۲‬,‭‌ی۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان مراکز آموزش و پژوهش فرهنگی
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، طرح های ملی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۴۳۲۰۲۵‬,‭‌ی۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان واحدهای تفریحی
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، طرح های ملی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۶۸۰۲۵۵۵‬,‭‌ی۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمارنامه نگارخانه و موسسات تولید و توزیع فرآورده های موسیقانی
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،طرح های ملی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۴۷۰۲۰۸‬,‭‌ی‌ف۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان موسسات نشر
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، طرح های ملی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۵۰۹۵۵‬,‭‌ی‌ف۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
یافته های طرح پژوهشی فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی در قم رفتارهای فرهنگی ایرانیان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دفتر طرح های ملی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۱۲۸‬,‭‌ی۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان مطبوعات و خبر گزاری
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، طرح های ملی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۷۹‬,‭۵۵۰۲۵‬,‭‌ی۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان دفترهای خدمات گردشگری و واحدهای اقامتی
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، طرح های ملی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۶۴۷‬,‭۹۴۰۲۵۵۵‬,‭‌ی۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
یافته های طرح پژوهشی فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی در شهر کرد رفتارهای فرهنگی ایرانیان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دفتر طرح های ملی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۹۴۲۲‬,‭‌ی۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان روزنامه فروشی ها
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، طرح های ملی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۳۱‬,‭۷۶۱۰۷۹۵۵‬,‭‌ی۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان موزه ها و آثار تاریخی ( ۱)
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، طرح های ملی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۴۳‬,‭‌ی‌ف۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان اردوگاه هاو کانون های فرهنگی وپرورشی
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، طرح های ملی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۷۹۶‬,‭۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ی۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان مساجد
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، طرح های ملی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۷۵۰۲۵‬,‭‌ی‌م۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3