مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : پ‍اک‍س‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اب‍وداود، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ب‍ن‌ اش‍ع‍ث‌، ۲۰۲ - ۲۷۵ ق‌ .س‍ن‍ن‌ اب‍ی‌ داود -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -پ‍اک‍س‍ت‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
ن‍ق‍ش‍ب‍ن‍دی‍ه‌
اق‍ب‍ال‌ لاه‍وری‌، م‍ح‍م‍د،۱۹۳۸-۱۸۷۷ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
غ‍ال‍ب‌ ده‍ل‍وی‌، ن‍ج‍م‌ال‍دول‍ه‌، ۱۲۸۵-۱۲۱۲ ق‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ن‍ح‍و
 
پدیدآور:
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ه‍اش‍م‍ی‌، رف‍ی‍ع‌ال‍دی‍ن‌
ع‍ظی‍م‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ش‍م‍س‌ ال‍ح‍ق‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، ن‍ورال‍دی‍ن‌
ادی‍ب‌ پ‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ارح‌
ت‍س‍ب‍ی‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
چ‍رخ‍ی‌، ی‍ع‍ق‍وب‌ب‍ن‌ ع‍ث‍م‍ان‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍وم‌ آس‍ی‍ای‍ی‌ م‍ی‍ان‍ه‌ و غ‍رب‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍راچ‍ی‌
ال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌ ح‍دی‍ث‌ آک‍ادم‍ی‌
م‍ح‍م‍د م‍ع‍زال‍دی‍ن‌
م‍راک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ای‍ران‌ و پ‍اک‍س‍ت‍ان‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ای‍ران‌ و پ‍اک‍س‍ت‍ان‌
اس‍لام‌آب‍اد: م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ای‍ران‌ و پ‍اک‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
احوال و آثار میرزا اسدالله خان غالب
فرجاد، محمدعلی ؛  پاکستان ، اسلام آباد مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان   ، ۱۹۷۷م = ۱۳۹۷ ق .
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭‌ف۳۶۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های پاکستان
تسبیحی ، محمدحسین ؛  پاکستان مراکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭۰۲۷‬,‭۰۹۵۴۹‬,‭‌ت۵۶۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتابیات اقبال
هاشمی ، رفیع الدین ؛  پاکستان محمد معزالدین   ، ۱۹۷۷م
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶‬,‭‌ف‍لا۶۶۷/‌ک‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رساله ابدالیه
چرخی ، یعقوب بن عثمان ؛  پاکستان اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان   ، ۱۹۷۸م . =۱۳۹۸ ق . =۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۸۷‬,‭‌چ۳۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شرح کتاب هدایت النحو
ادیب پاکستانی شارح ؛  پاکستان
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ف‍لا۳۴۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تذکره الشعرای
جهانگیر، نورالدین ؛  پاکستان موسسه تحقیقات علوم آسیایی میانه و غربی دانشگاه کراچی   ، ۱۹۷۶م
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ج۹۵۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
غایه المقصود فی شرح سنن ابی داود
عظیم آبادی ، محمد شمس الحق ؛  پاکستان المجمع العلمی حدیث آکادمی   ، ۱۴۱۴ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۱۱‬,‭‌ف‍لا۱۸۵‌س،/‌ش‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک