مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍راپ‌، ولادی‍م‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اف‍س‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ری‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ری‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
پ‍راپ‌، ولادی‍م‍ی‍ر ی‍اک‍وول‍وی‍چ‌
پ‍راپ‌، ولادی‍م‍ی‍ر
 
ناشر:
روز
ت‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریخت شناسی قصه
پراپ ، ولادیمیر ؛  تهران روز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۲۱‬,‭‌پ۳۱۶ر‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریخت شناسی قصه های پریان
پراپ ، ولادیمیر یاکوولویچ ؛  تهران توس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۲۱‬,‭‌پ۳۱۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریشه های تاریخی قصه های پریان
پراپ ، ولادیمیر یاکوولویچ ؛  [تهران ] توس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۲۱‬,‭‌پ۳۱۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک