مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍رت‍و، ب‍اب‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍داری‌ -ن‍وآوری‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
م‍واد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ -ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
اس‍طوره‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
اس‍طوره‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍راج‍ع‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌
 
پدیدآور:
ب‍اک‍ل‍ن‍د، م‍ای‍ک‍ل‌ ک‍ی‍ب‍ل‌
پ‍رت‍و، ب‍اب‍ک‌، ۱۳۳۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
پ‍رت‍و، ب‍اب‍ک‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
چ‍اپ‍ار ن‍ه‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ای
پرتو، بابک ، ۱۳۳۲ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۸۴‬,‭‌پ۳۲۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های آینده
باکلند، مایکل کیبل ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵۲۴‬,‭‌ب۲۵۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه معماری ساختمان و تجهیزات کتابخانه :جامع ترین اطلاعات درباره برنامه ریزی ، معماری ، خصوصیات فنی و تأسیساتی ، ناحیه های ساختمان ، روابط فضایی ، استاندارها، تجهیزات و مبلمان ساختمان انواع کتابخانه ها
پرتو، بابک ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۰۲۲‬,‭۳‬,‭‌پ۳۲۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی عمومی لاتین ( چاپی -اینترنتی )
پرتو، بابک ؛  تهران چاپار نهاد کتابخانه های عمومی کشور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭‌پ۳۲۶‌مر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اساطیر جهان :ماخذشناسی
پرتو، بابک ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۱۳‬,‭‌پ۳۲۶‌ف‍لا‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره و آیین :مجموعه دیدگاه های مکاتب و صاحب نظران
پرتو، بابک ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۱۳‬,‭‌پ۳۲۶‌ف‍لا‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک