مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍رس‍م‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍س‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ -ای‍ران‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -ای‍ران‌
ت‍ج‍دد -ای‍ران‌
گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ادب‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
م‍طه‍رن‍ی‍ا، م‍ه‍دی‌
ام‍ان‍ی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ی‍ردل‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌
م‍وح‍دراد، ف‍رخ‍ن‍ده‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ق‍ن‍ب‍ری‌، ع‍ف‍ت‌
ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ص‍م‍دی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ک‍اظم‍ی‍ان‌، پ‍روی‍ن‌
 
ناشر:
پ‍رس‍م‍ان‌؛ ش‍الان‌
پ‍رس‍م‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کالبد شکافی جریان های اصلاح طلبی و روشنفکری در ایران
امانیان ، حسین ؛  تهران پرسمان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۴۰۴۴‬,‭‌ف‍لا۷۷۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تحلیل ادبیات گفتمانی انقلاب اسلامی
مطهرنیا، مهدی ؛  تهران پرسمان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭‌م۶۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی فساد و امنیت
فراهانی ، محمد ؛  تهران پرسمان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۳۲۳۰۹۵۵‬,‭‌ف۳۵۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تولد دوباره یک عشق
قنبری ، عفت ؛  تهران پرسمان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ق۸۱۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بغض غزل
موحدراد، فرخنده ؛  تهران پرسمان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌م۸۲۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نقش علم و توسعه آموزش عالی در تحولات اجتماعی
کاظمیان ، پروین ؛  تهران پرسمان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۰۹۵۵،/۴۸۳‬,‭‌ک۲۳۲‌ن‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ابلیس و عابد
یعقوبی ، ابراهیم ؛  تهران پرسمان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۶۸‬,‭‌ی۵۹‌ف‍لا‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هنرستان عشق
صمدی کاشانی ، محمد ؛  تهران پرسمان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ص۸۳۶‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تلافی
شیردل ، سیمین ؛  تهران پرسمان ؛ شالان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ش۹۵۵‌ت‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک