مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ درس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ -آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ک‍ودک‍ان‌ ع‍ل‍ی‍ل‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌
ک‍اردرم‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
 
پدیدآور:
ف‍ره‍ب‍د، م‍ژگ‍ان‌
وب‍س‍ت‍ر، ال‍ک‌
م‍ی‍ل‍ر، رج‍ی‍ن‍ا
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌ ک‍ش‍ور، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ائ‍ی‌ ک‍ش‍ور، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ائ‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کلاس آموزش فراگیر متناسب با رشد در آموزش و پرورش خردسالان
میلر، رجینا ؛  تهران پژوهشکده کودکان استثنایی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۲۱‬,‭‌م ۹۷۹ ‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کمک به رشد مهارتهای حرکتی کودکان
فرهبد، مژگان ؛  تهران پژوهشکده کودکان استثنایی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۴۱۲۳‬,‭‌ف۶۴۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کودکان دارای آسیبهای بینایی :تقابل اجتماعی .زبان و یادگیری
وبستر، الک ؛  تهران پژوهشکده کودکان استثنایی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۳۰۷۱،/۴۱۰۸‬,‭و ۳۸۶ ‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاردرمانی در عقب ماندگی ذهنی
فرهبد، مژگان ؛  تهران سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، پژوهشکده کودکان استثنایی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۸۵۱۵‬,‭‌ف۶۴۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مجله فارسی
 
 
پژوهش در حیطه کودکان استثنایی :فصلنامه پژوهشکده کودکان استثنایی
تهران پژوهشکده کودکان استثنایی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۴۵۱پ‌ ،۴۵۰۵ / ،۱۵۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرونده ای باز در مورد آموزش و پرورش فراگیر
تهران سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور، پژوهشکده کودکان استثنائی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۹۰۴۶‬,‭‌پ۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک