مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ل‍ی‌، اس‍ت‍وارت‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ چ‍اپ‍ار
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مواد و خدمات کتابخانه برای نوسوادان ، کودکان و نوجوانان ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۷۶‬,‭د۸۹۱‌مو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭د۸۹۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیانی در کتابداری و اطلاع رسانی ایران :ده مقاله
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭د۸۹۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سازی منابع الکترونیکی ( راهنمای عملی )
لی ، استوارت ؛  مشهد تهران کتابخانه رایانه ای چاپار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۰۴‬,‭‌ل۸۳۳‌مز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کوتاه نوشته ها درباره کتابداری و اطلاع رسانی
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭د۸۹۱‌کو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک