مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‍داری‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
اش‍رف‍ی‌ ری‍زی‌، ح‍س‍ن‌
ک‍اردان‌ ن‍ش‍اطی‌، م‍ح‍م‍د
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
م‍ت‍ق‍ی‌ دادگ‍ر، ام‍ی‍ر
ب‍خ‍ت‍ی‍ارزاده‌، اص‍غ‍ر
ص‍اب‍ری‌، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌
 
ناشر:
س‍ن‍ج‍ش‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
چ‍اپ‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
ن‍ش‍ر پ‍ردازش‌ گ‍ران‌
پ‍ردازش‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای کتابداری و اطلاع رسانی
بختیارزاده ، اصغر ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ب۳۴۳‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مواد و خدمات کتابخانه برای نوسوادان ، کودکان و نوجوانان ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۷۶‬,‭د۸۹۱‌مو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای چهارگزینه ای علوم کتابداری و اطلاع رسانی ویژه آزمون های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد
اشرفی ریزی ، حسن ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ف‍لا۵۵۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
کاردان نشاطی ، محمد ؛  تهران نشر پردازش گران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ک۱۴۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فراهم آوری و مجموعه سازی ، فشرده درسهاویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
دیانی ، محمد حسین ،۱۳۱۹ - ، گردآورنده ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۷۶‬,‭د۸۹۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
تهران کتابخانه فرهنگ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌م‌ک۲۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی
صابری ، محمدکریم ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ص۱۲۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی
متقی دادگر، امیر ؛  تهران پردازش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌م۲۴۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
متقی دادگر، امیر ؛  تهران پردازش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌م۲۴۳‌خ‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه دروس رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی ۱۳۸۵
تهران سنجش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌م‌ک‌ت۲۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک