مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‍دار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌( ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
پ‍س‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ -ای‍ران‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
وس‍ای‍ل‌ دی‍د و ش‍ن‍ودی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ -ای‍ران‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -ن‍وآوری‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
م‍راج‍ع‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ک‍ت‍اب‍داری‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌( ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -)روی‍ک‍رد م‍ی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
ح‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ک‍ت‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
اس‍ل‍وی‍ن‌، ج‍ی‍م‍ز
ع‍م‍ادخ‍راس‍ان‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌دخ‍ت‌
اب‍رام‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
چ‍ان‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ م‍ای‌
اس‍دی‌ گ‍رک‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ب‍اک‍ل‍ن‍د، م‍ای‍ک‍ل‌ ک‍ی‍ب‍ل‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
م‍دوز، آرت‍ورج‍ک‌
آذرن‍گ‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
م‍رادی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌
ن‍ی‍ازی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ب‍ی‍س‍ت‍ون‌ ک‍ت‍اب‍دار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د ک‍ت‍اب‍دار
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌، ک‍ت‍اب‍دار
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از کتاب ، کتابخانه و نشر کتاب
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۰۲۷‬,‭آ۳۲۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی :اصول و روشها
فتاحی ، رحمت الله ؛  مشهد تهران دانشگاه فردوسی مشهد کتابدار   ، ۱۳۹۲- ۱۳۷۷ -۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۳‬,‭‌ف۲۲۲‌ف‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه پست الکترونیک و جنبه های کاربردی آن برای کتابخانه ها، کتابداران ، محققان ، و...
محسنی ، حمید ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۶۹۲‬,‭‌م۳۲۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران
تهران کتابخانه ملی ، کتابدار   ، ۱۳۹۰ -۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۲۶‬,‭۰۰۰۲۵۵۵‬,‭‌ف‍لا۴۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مجلات
محسنی ، حمید ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۱۷۳‬,‭‌م۳۲۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اطلاع رسانی :نظام ها و فرایندها
حری ، عباس ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭‌ح۴۳۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اطلاع رسانی :نگرش ها و پژوهش ها
حری ، عباس ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭‌ح۴۳۳‌ف‍لا‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از انتشار کتاب در ایران
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۵۰۹۵۵‬,‭آ۳۲۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نمایه مقاله های کتابداری و اطلاع رسانی
نیازی ، سیمین ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭‌ن۸۶۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شناختی از دانش شناسی ( علوم کتابداری و دانش رسانی )
ابرامی ، هوشنگ ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭‌ف‍لا۱۳۱‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت آرشیوهای دیداری -شنیداری
مرادی ، نورالله ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۱۷۷‬,‭‌م۴۳۵‌م‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خدمات عمومی کتابخانه و شیوه های آن
عمادخراسانی ، نسرین دخت ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵‬,‭‌ع۸۷۶‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اینترنت
ابراهیمی ، مهدی ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۶۷۸‬,‭‌ف‍لا۱۳۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه جیبی علوم کتابداری و اطلاع رسانی
اسدی گرکانی ، فاطمه ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۳‬,‭‌ف‍لا۵۱۱و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نویسی و رده بندی
چان ، لوئیس مای ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۳‬,‭‌چ۱۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های آینده
باکلند، مایکل کیبل ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵۲۴‬,‭‌ب۲۵۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اینترنت و جامعه
اسلوین ، جیمز ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۸۳۴‬,‭‌ف‍لا۵۲۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی
کتس ، ویلیام ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭‌ک۳۷۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
از این سو و آن سو( دستچینی از نوشته ها)
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران بیستون کتابدار   ، ۱۳۷۹-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۴‬,‭۶۲‬,‭آ۳۲۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شناخت اطلاعات
مدوز، آرتورجک ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۱۲۱‬,‭‌م۹۲۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5