مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍زازی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ -ف‍ن‌ ش‍ع‍ر
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۵۹۵-۵۲۰ ق‌ .دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ب‍ه‍ره‌ وری‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹ - ۴۱۶ ؟ ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -رس‍ت‍م‌ و اس‍ف‍ن‍دی‍ار -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۲۰ - ۵۹۵ ق‌ -.دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ ق‌ -.زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
روح‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹ - ۴۱۶ ؟ ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -اق‍ت‍ب‍اس‍ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۷ ق‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹ - ۴۱۶ ؟ ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍رج‍م‍ه‌
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۲۰ - ۵۹۵ ق‌ .دی‍وان‌ -ج‍ام‍ه‌ ت‍رس‍ای‍ی‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ع‍طار، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌،۵۳۷ ؟-۶۷۲؟ق‌ ۰م‍ن‍طق‌ ال‍طی‍ر -ش‍ی‍خ‌ ص‍ن‍ع‍ان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۵ ق‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ ق‌ .دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ق‍اس‍م‍ی‌، رض‍ا
ک‍اش‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ل‍وب‍ر، گ‍وس‍ت‍او
ک‍زازی‌، م‍ی‍ر ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
خ‍اک‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
خ‍ی‍ام‌، اب‍وال‍ف‍ت‍وح‌ ع‍م‍رب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، ۵۱۷-۴۳۹ ق‌
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱ ؟ق‌
س‍ب‍زی‍ان‌ م‍رادآب‍ادی‌، س‍ع‍ی‍د
ک‍زازی‌، م‍ی‍رج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
ک‍زاری‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
ک‍زازی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
دوی‍ل‌، آرت‍ورک‍ان‍ن‌
 
ناشر:
آی‍دی‍ن‌
م‍رک‍ز
س‍م‍ت‌
ف‍ردوس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
ج‍ام‍ی‌
ف‍وژان‌
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
م‍ع‍ی‍ن‌
م‍رواری‍د
ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
گزارش بیست غزل حافظ برپایه زیباشناسی و باورشناسی
کزازی ، جلال الدین ؛  تهران قطره   ، ۱۳۷۵-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د،/‌ن‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پارسا و ترسا( گزارشی از داستان شیخ صنعان در منطق الطیر عطار)
کزازی ، میر جلال الدین ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌ع۶۶۷‌م/‌ن‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بدایع الافکار فی صنایع الاشعار
کاشفی ، علی بن حسین ؛  تهران مرکز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۲‬,‭‌ک۱۹۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
غزلهای سعدی
سعدی ، مصلح بن عبدالله ،- ۶۹۱ ؟ق ؛  [تهران ] نشر مرکز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌س۵۵۴‌غ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رباعیات خیام
خیام ، ابوالفتوح عمربن ابراهیم ، ۵۱۷-۴۳۹ ق ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۲‬,‭‌خ۹۵۷ر‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سه داستان
فلوبر، گوستاو ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۸‬,‭‌ف۸۵۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ترجمانی و ترزبانی کندوکاوی در هنر ترجمه
کزازی ، جلال الدین ؛  تهران جامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۸‬,‭۰۲‬,‭‌ک۵۳۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دیوان خاقانی شروانی ، گزارش دشواریها
کزازی ، جلال الدین ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳د/‌ند‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سوزن عیسی ( گزارش جامه ترسایی از افضل الدین بدیل خاقانی شروانی )
کزازی ، میرجلال الدین ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳د،/‌ش‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نامه باستان :ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی
کزازی ، جلال الدین ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۹- ۱۳۸۶ - ۱۳۹۰ -۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌ن‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جهان پس از مرگ
دویل ، آرتورکانن ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۱۳۳‬,‭۹‬,‭د۸۲۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
در دریای دری :نگاهی به تاریخ شعر فارسی
کزاری ، جلال الدین ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ک۵۳۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نظریه و نقد ادبی :واژگان ادبیات و حوزه های وابسته انگلیسی -فارسی
سبزیان مرادآبادی ، سعید ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭‌س۲۷۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
معانی و بیان تطبیقی :بررسی تطبیقی شانزده کتاب جدید علم معانی و بیان
قاسمی ، رضا ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۲‬,‭‌ق۱۹۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
چراغی در باد :گزارش زیباشناختی و باورشناختی بیست غزل حافظ
کزازی ، جلال الدین ؛  تهران قطره   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸،/‌ن‌کز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خشم در چشم :گزارشی از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه
کزازی ، جلال الدین ؛  تبریز آیدین   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌ن‌کز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرزند ایران ( داستانی برپایه سرگذشت فردوسی )
کزازی ، جلال الدین ؛  تهران معین   ، ۱۳۹۲-۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ک۵۳۴‌فر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دفتر دانایی و داد( بازنوشت شاهنامه )
کزازی ، جلال الدین ؛  تهران معین   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌ن‌کز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
گزارش دشواریهای دیوان خاقانی :بیتها و تعبیرهای پیچیده ، واژه شناسی ، نکته های ادبی و هنری
کزازی ، جلال الدین ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳د،/‌ن‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت چرخه بهبود بهره وری ( در مقیاس ملی و سازمانی با رویکرد منابع انسانی )
خاکی ، غلامرضا ؛  تهران فوژان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۳۱‬,‭۱۱۸‬,‭‌خ۱۸۸‌م‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2