مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ل‍ی‍در
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر م‍ن‍ث‍ور ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ .ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ع‍رف‍ان‌ -آث‍ار ادب‍ی‌
روح‌
ش‍ع‍ر م‍ن‍ث‍ور ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۸۸۳ - ۱۹۳۱ م‌ .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
 
پدیدآور:
ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌
س‍پ‍ری‌، ف‍ری‍دون‌
ج‍ب‍ر، ج‍م‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ک‍ل‍ی‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاروان ها و طوفان ها
جبران ، جبران خلیل ؛  تهران کلیدر   ، ۱۳۸۴-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ج۲۸۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نامه ها
جبران ، جبران خلیل ؛  تهران کلیدر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۶۵‬,‭‌ج۲۸۱‌ن‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قلب زمانه :بررسی زندگی و آثار جبران خلیل جبران ( به انضمام برخی از تصاویر و نقاشی ها)
جبر، جمیل ؛  تهران کلیدر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ج۲۸۱،/‌س‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خدایان زمین و سرگشته
جبران ، جبران خلیل ؛  تهران کلیدر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ج۲۸۱‌خد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نوشته های گونه گون ( خارج از مجموعه آثار)
جبران ، جبران خلیل ؛  قم کلیدر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۸۵‬,‭‌ج۲۸۱‌نو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی و عروسان دشت
جبران ، جبران خلیل ؛  تهران کلیدر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۸۵‬,‭‌ج۲۸۱‌مو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی درباره روح و شبح از دیدگاه ادیان ، علما، فلاسفه ، عرفا،شعرا و دانشمندان روحی
سپری ، فریدون ؛  قم کلیدر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۱۲۸‬,‭۱‬,‭‌س۳۱۱‌پژ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک