مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ون‍درا، م‍ی‍لان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ چ‍ک‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ چ‍ک‌ -ق‍رن‌۲۰م‌ -.ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ چ‍ک‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ چ‍ک‌ -ق‍رن‌۲۰
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ چ‍ک‌ -ق‍رن‌۲۰م‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ج‍دی‍د -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ چ‍ک‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌ -.ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ چ‍ک‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ادب‍ی‍ات‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
ک‍ون‍درا، م‍ی‍لان‌
 
ناشر:
روش‍ن‍گ‍ران‌
ب‍اغ‌ ن‍و
ن‍ش‍ر ک‍اروان‌
ورد ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ وال‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ف‍رزان‌ روز
گ‍ف‍ت‍ار
ف‍اخ‍ت‍ه‌؛ ع‍ل‍م‌
دارالاداب‌
آگ‍ه‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ دار الاداب‌
ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر ف‍ردا
دارالادب‌
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
گ‍ف‍ت‍ار؛ ق‍طره‌
روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هنر رمان
کوندرا، میلان ؛  ض تهران گفتار   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۳‬,‭‌ک۸۵۹‍ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عشقهای خنده دار
کوندرا، میلان ؛  تهران روشنگران و مطالعات زنان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۸۶۳۵‬,‭‌ک۸۵۹‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بار هستی
کوندرا، میلان ؛  تهران گفتار؛ قطره   ، ۱۳۷۳-۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۸۶۳۵‬,‭‌ک۸۵۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شوخی
کوندرا، میلان ؛  تهران روشنگران و مطالعات زنان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۸۶۳۵‬,‭‌ک۸۵۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الضحک و النسیان روایه
کوندرا، میلان ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۸۶۳۵‬,‭‌ک۸۵۹‌ک‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
غرامیات مرحه
کوندرا، میلان ؛  بیروت دارالادب   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۸۶۳۵‬,‭‌ک۸۵۹‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جاودانگی
کوندرا، میلان ؛  تهران فاخته ؛ علم   ، ۱۳۷۲-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۸۶۳۵‬,‭‌ک۸۵۹‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب خنده و فراموشی
کوندرا، میلان ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۸۶۳۵‬,‭‌ک۸۵۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<الحیاه =حیاه >هی فی مکان آخر :روایه
کوندرا، میلان ؛  بیروت منشورات دار الاداب   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۸۶۳۵‬,‭‌ک۸۵۹‌ح‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهمانی خداحافظی
کوندرا، میلان ؛  تهران روشنگران و مطالعات زنان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۸۶۳۵‬,‭‌ک۸۵۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
وصیت خیانت شده
کوندرا، میلان ؛  تهران نشر و پژوهش فرزان روز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭۳‬,‭‌ک۸۵۷و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کلاه کلمنتس
کوندرا، میلان ؛  تهران باغ نو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۸۶۳۵‬,‭‌ک۸۵۹‌ک‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جهالت
کوندرا، میلان ؛  تهران نشر کاروان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۸۶۳۵‬,‭‌ک۸۵۹‌ج‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جسم و جان
کوندرا، میلان ؛  اصفهان نشر فردا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۸۶۳۵‬,‭‌ک۸۵۹‌ج‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هویت
کوندرا، میلان ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۸۶۳۵‬,‭‌ک۸۵۹‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رمان ، حافظه ، فراموشی
کوندرا، میلان ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭‌ک۸۵۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آهستگی
کوندرا، میلان ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۸۶۳۵‬,‭‌ک۸۵۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<البطء = بطء >روایه
کوندرا، میلان ؛  تهران ورد للطباعه والنشر و التوزیع   ، ۱۹۹۷
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۸۶۳۵‬,‭‌ک۸۵۹‌ب‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مواجهه
کوندرا، میلان ؛  تهران آگه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭۰۴‬,‭‌ک۸۵۹‌م‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک