مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ی‍ال‍ی‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ - ت‍اری‍خ‌ -ق‍رن‌۲۰
ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍رن‌۲۰
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ال‍ی‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌
 
ناشر:
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ وال‍ن‍ش‍ر
ال‍م‍وس‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه السیاسه
کیالی ، عبدالوهاب ؛  بیروت الموسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۸۳
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۳‬,‭‌ک۹۲۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ نوین فلسطین
کیالی ، عبدالوهاب ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۰۴‬,‭‌ک۹۲۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دراسات و مطالعات فلسطینیه ۱۹۷۴- ۱۹۷۷
کیالی ، عبدالوهاب ؛  بیروت الموسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۷۷م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۰۵۴‬,‭‌ک۹۲۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فلسطین الحدیث
کیالی ، عبدالوهاب ؛  بیروت الموسسه العربیه للدراسات والنشر   ، ۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۰۴‬,‭‌ک۹۲۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک