مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍رس‍ن‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍رس‍ن‍گ‍ی‌
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ -ت‍ام‍ی‍ن‌ -ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ -آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‍ه‍ا
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ -ت‍ام‍ی‍ن‌
گ‍رس‍ن‍گ‍ی‌ -روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌
 
پدیدآور:
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌
ج‍رج‌، س‍وزان‌
ن‍ق‍ی‌ پ‍ور، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ک‍اس‍ت‍رو، ژزوئ‍ه‌دو
اش‍ران‍ک‍و، ی‍وگ‍ن‍ی‌
ک‍اس‍ت‍رو، ژوزوئ‍ه‌دو
ه‍ی‌، ن‍ی‍گ‍ل‌
لاپ‌، ف‍ران‍س‍س‌ م‍ور
ک‍اس‍ت‍رو، ژزوئ‍ه‌ دو
ک‍ارف‍ان‍ت‍ان‌، ژان‌.ای‍و
 
ناشر:
رز
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
گ‍ام‌
دارال‍ح‍م‍راء
س‍پ‍ه‍ر
ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ن‍ق‍ی‌ پ‍ور
چ‍اپ‍خ‍ش‌
ح‍س‍ن‌ اس‍ع‍دی‌
ی‍غ‍م‍ا
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چیرگی بر گرسنگی
کارفانتان ، ژان .ایو ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۸‬,‭‌ک۱۴۶‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقش دانش در مبارزه با گرسنگی
کاسترو، ژزوئه دو ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۸‬,‭‌ک۱۷۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ژئوپلیتیک گرسنگی
کاسترو، ژوزوئه دو ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۸‬,‭‌ک۱۷۵ژ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بشریت و تهدید گرسنگی
نقی پور، علی اکبر ؛  علی اکبر نقی پور   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۸‬,‭‌ن۵۹۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چگونه نیمی دیگر میمیرند
جرج ، سوزان ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۱۹۱۷۲۴‬,‭‌ج۳۶۲‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چگونه نیمی دیگر میمیرند
جرج ، سوزان ؛  تهران سازمان انتشارات کیهان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۱۹۱۷۲۴‬,‭‌ج۳۶۲‌چ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الجوع =جوع >فی العالم ۱۲ خرافه
لاپ ، فرانسس مور ؛  دارالحمراء   ، ۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۸‬,‭‌ل۱۱۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حل مساله گرسنگی در اتحاد شوروی
اشرانکو، یوگنی ؛  یغما   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۸۰۹۴۷‬,‭‌ف‍لا۵۵۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بحران غذا
اسعدی ، حسن ؛  تهران حسن اسعدی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۸‬,‭‌ف‍لا۵۱۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب سیاه گرسنگی
کاسترو، ژزوئه دو ؛  تهران گام   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۸‬,‭‌ک۱۷۵‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چگونه میلیونها گرسنه را سیر کنیم
هی ، نیگل ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۸‬,‭‌ه۹۱۳‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بحرانهای جهانی در آستانه قرن بیست و یکم
اسعدی ، حسن ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۹۰۹۰۵‬,‭‌ف‍لا۵۱۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک