مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‍ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‌ و ت‍ات‍اری‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ -ف‍ارس‍ی‌
ک‍م‍ی‍ت‌ (ف‍ل‍س‍ف‍ه‌)
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ق‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر (س‍وره‌ واق‍ع‍ه‌)
م‍رغ‍داری‌
س‍ی‍گ‍ار -اع‍ت‍ی‍اد -درم‍ان‌
ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ دوم‌، ۱۹۳۹- ۱۹۴۵
ج‍غ‍راف‍ی‍ا -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴ ق‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ق‍رن‌۲۰
از خ‍ود ب‍ی‍گ‍ان‍گ‍ی‌(روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)
طن‍ز ت‍رک‍ی‌
ح‍ج‌
ق‍م‌ -ت‍اری‍خ‌
ق‍رآن‌ -ت‍اری‍خ‌
زی‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۱۲۲-۷۹ ق‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
لاف‍ی‍ت‌، ژان‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌
ل‍رم‍ان‍ت‍وف‌، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌ ی‍ورووی‍چ‌
گ‍ی‍ل‍ی‌، آل‍ی‍ور
ع‍ق‍اد، ع‍ب‍اس‌م‍ح‍م‍ود
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ق‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ح‍ج‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
رض‍وی‌ اردک‍ان‍ی‌، اب‍وف‍اض‍ل‌
ف‍رزام‌، ع‍ب‍اس‌
م‍ق‍دس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌اح‍م‍د
چ‍رچ‍ی‍ل‌، وی‍ن‍س‍ت‍ون‌ ل‍ئ‍ون‍ارد اس‍پ‍ن‍س‍ر
ن‍س‍ی‍ن‌، ع‍زی‍ز
ه‍ن‍دوش‍اه‌ ب‍ن‌ س‍ن‍ج‍ر، ق‍رن‌۸ ق‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ج‍رج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
ف‍رام‍رزی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
گ‍ن‍ون‌، رن‍ه‌
ک‍س‍ت‍ل‍ر، آرت‍ور
 
ناشر:
ب‍ام‍داد
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ه‍ف‍ت‍ه‌ن‍ام‍ه‌ ب‍رزگ‍ر
ک‍اوش‌
ن‍ی‍ل‌ م‍ی‍ت‍را
ال‍ه‍ام‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‍پ‍ای‍ه‌
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ال‍زه‍راء
چ‍اپ‍خ‍ش‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ول‍ف‍ان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ای‍ران‌
س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ت‍ون‍س‌
ه‍م‍گ‍ام‌
ب‍اس‍ت‍ان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پرورش و نگهداری مرغهای گوشتی و تخمگذار و تشخیص و درمان بیماریها
تهران هفته نامه برزگر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۶۳۶‬,‭۵۰۸۲‬,‭ر۲۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اسرار البلاغه
جرجانی ، عبدالقادر بن عبدالرحمن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ج۳۶۳‌ف‍لا‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راه محمد
عقاد، عباس محمود ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۳‬,‭‌ع۷۳۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیطره کمیت و علائم آخر زمان
گنون ، رنه ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۱۱۹‬,‭‌گ۶۹۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ انگلیسی -فارسی ( دارای بیش از ۳۰ هزار واژه ، اصطلاح ، ترکیب ، عبارت و ضرب المثل با معادل فارسی )
فرامرزی ، محمدتقی ؛  تتهران نشر دانشپایه   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ف۳۴۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قهرمان دوران
لرمانتوف ، میخائیل یوروویچ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭‌ل۴۳۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مسائل حج مطابق با فتاوای حضرت آیت اله العظمی امام الخمینی بضمیمه مسائلی که اخیرا "از حضرت امام استفتا شده و جواب فرموده اند
خمینی ، روح الله ؛  تهران الزهراء   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۵۷‬,‭‌خ۷۴۶‌م‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم
مقدسی ، محمدبن احمد ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۹۱۷۶۷۱‬,‭‌م۷۲۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بازشناسی هویت ایرانی -اسلامی
شریعتی ، علی ؛  الهام   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭۵۴۴‬,‭‌ش۴۴۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بره ای که گرگ شد
نسین ، عزیز ؛  تهران همگام   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸۹۴‬,‭۳۵۳۳‬,‭‌ن۴۴۲‌بر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ قم
قمی ، حسن بن محمد ؛  تهران تونس   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۱۲۸۵‬,‭‌ق۷۷۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رز فرانس ECNARF ESOR
لافیت ، ژان ؛  تهران کاوش   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ل۲۱۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات جنگ جهانی دوم
چرچیل ، وینستون لئونارد اسپنسر ؛  تهران نیل میترا   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۵۳‬,‭‌چ۳۳‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<۹۹= نود و نه >داستان کوتاه انگلیسی و کامپری هنشن noisneherpmoc dna seirots trohs hsilgnE 99
فرزام ، عباس ؛  تهران باستان   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۶۴‬,‭‌ف۴۸۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شخصیت و قیام زید بن علی
رضوی اردکانی ، ابوفاضل ؛  [ قم ] علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۴۲‬,‭ز۸۴/‌سر‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
چگونه میتوان سیگار را ترک کرد یا اقلا "کمتر سیگار کشید
گیلی ، آلیور ؛  [ تهران ] بامداد   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۱۵۷‬,‭۶‬,‭‌گ۹۴۲‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شطری از تفسیر سوره واقعه
حجتی ، محمدباقر ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۸‬,‭‌ح۳۵۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شناخت در قرآن
مطهری ، مرتضی ؛  [ تهران ] سپاه پاسداران انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۹‬,‭‌م۶۳۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
صحاح العجم
هندوشاه بن سنجر، قرن ۸ ق ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۴۹۴‬,‭۳۰۴۳‬,‭‌ه۷۱۹‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ظلمت در نیمروز
کستلر، آرتور ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۰۸۹۱۲‬,‭‌ک۸۷۴ظ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9