مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ح‍زب‌ ت‍وده‌ ای‍ران‌ -دف‍اع‍ی‍ه‌ ه‍ا و ردی‍ه‌ ه‍ا
آم‍وزش‌ ق‍ب‍ل‌ از م‍درس‍ه‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ آی‍ورودای‍ی‌
ک‍ش‍ت‍ی‌ ج‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ی‍س‍م‍ارک‌
ت‍اری‍خ‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -ق‍رن‌۲۰
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۶ ق‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ رازی‌، م‍وس‍ی‌ -ه‍زار و ی‍ک‌ ش‍ب‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اف‍س‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ری‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍ن‍طق‌
م‍ه‍ای‍ان‍ه‌( ب‍ودی‍س‍م‌)
ت‍ش‍رف‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -م‍ص‍ور
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ج‍ری‍ر، ۲۲۴- ۳۱۰ ق‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۸ ق‌
 
پدیدآور:
لاد، واس‍ان‍ت‌
ف‍وراس‍ت‍ی‍ه‌، ژان‌
س‍ت‍اری‌، ج‍لال‌
م‍س‍ت‍وف‍ی‌، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‍رن‌ ۶ ق‌
ش‍ای‍رر، وی‍ل‍ی‍ام‌لارن‍س‌
ن‍ع‍ی‍م‍ه‌، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌
آن‍دره‌ی‍وس‍ک‍ی‌، ی‍رژی‌
ال‍ی‍اده‌، م‍ی‍رچ‍ا
س‍وزوک‍ی‌، ب‍ئ‍ات‍ری‍س‌ ل‍ی‍ن‌
ک‍ازان‍ت‍زاک‍ی‍س‌، ن‍ی‍ک‍وس‌
م‍ول‍ر، ف‍ری‍دری‍ش‌ م‍اک‍س‌
غ‍روی‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌
ص‍اف‍ی‌، ق‍اس‍م‌
گ‍روس‍ی‌ پ‍ول‍و، ن‍ان‍س‍ی‌
دب‍ی‍رس‍ی‍اق‍ی‌، م‍ح‍م‍د
خ‍ام‍ه‌ ای‌، ان‍ور
پ‍راپ‌، ولادی‍م‍ی‍ر
ع‍ب‍ی‍دزاک‍ان‍ی‌، ع‍ب‍ی‍دال‍ه‌، ۷۷۲ ق‌
 
ناشر:
آگ‍اه‌
اس‍پ‍رک‌
روز
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
وح‍ی‍د
ب‍رگ‌
طل‍وع‌
دارال‍ع‍ل‍م‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ رج‍اء
ت‍وس‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ه‍ن‍ر
ب‍ه‌ن‍گ‍ار
اش‍راق‍ی‍ه‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کارت پستالهای تاریخی ایران
صافی ، قاسم ؛  تهران موسسه فرهنگی گسترش هنر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۲‬,‭‌ص۲۶۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ به مدعی
خامه ای ، انور ؛  تهران به نگار   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۰۴۵‬,‭‌خ۲۳۵‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریخت شناسی قصه
پراپ ، ولادیمیر ؛  تهران روز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۲۱‬,‭‌پ۳۱۶ر‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات شیخ المورخین ابوجعفر محمدبن جریر طبری فارسی -عربی -انگلیسی
سمینار بین المللی طبری ( ۱۳۶۸ : مازندران ) ؛  مازندران معاونت پژوهشی دانشگاه مازندران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۹۲۴‬,‭ط۴۳۴/‌س‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تمدن سال ۲۰۰۱
فوراستیه ، ژان ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۹۰۴۹‬,‭‌ف۸۷۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگهای فارسی و فرهنگ گونه ها
دبیرسیاقی ، محمد ؛  تهران اسپرک   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۳ف‍ا/۴‬,‭د۳۶۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
غرق نبرد ناو بیسمارک
شایرر، ویلیام لارنس ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۵۴۵۹۴۲‬,‭‌ش۳۳۴‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سی درس برای درمان لکنت زبان
گروسی پولو، نانسی ؛  تهران رشد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲۸۵۵‬,‭‌گ۳۷۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خاکستر و الماس
آندره یوسکی ، یرژی ؛  تهران توس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۹۱۴‬,‭آ۸۴۸‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کلیات عبید زاکانی شامل قصائد -غزلیات -قطعات -رباعیات -عشاقنامه
عبیدزاکانی ، عبیداله ، ۷۷۲ ق ؛  طلوع   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ع۴۳۷/‌ی‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه داستان ... و یخ آب می شود
نعیمه ، میخائیل ؛  تهران برگ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ن۵۴۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کودک و نقاشی ، مجموعه مقالات
تهران برگ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭‌ک۷۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خردنمای جان افروز
مستوفی ، یوسف بن علی ، قرن ۶ ق ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی رجاء   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۲۳‬,‭‌م۵۴۲‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گزارش به خاک یونان
کازانتزاکیس ، نیکوس ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۸۹‬,‭۳۳۲‬,‭‌ک۱۶۳‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راه بودا
سوزوکی ، بئاتریس لین ؛  تهران اسپرک   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۲۹۴‬,‭۳۹۲‬,‭‌س۸۱۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آیور ودا :علم خوددرمانی ، یک راهنمای عملی
لاد، واسانت ؛  تهران اشراقیه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭‌ل۱۳۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش منطق
غرویان ، محسن ؛  قم دارالعلم   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۱۶۰‬,‭‌غ۲۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آئین ها و نمادهای آشناسازی :رازهای زادن و دوباره زادن
الیاده ، میرچا ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۷۵۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اشکها و لبخندها
مولر، فریدریش ماکس ؛  تهران وحید   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۳۳‬,‭۸‬,‭‌م۸۴۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
افسون شهرزاد :پژوهشی در هزار افسان
ستاری ، جلال ؛  [تهران ] توس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ف۶۶۲‌ه،/‌ن‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9