مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌،۱۳۴۵-۱۳۱۳ - ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌،۱۳۵۶-۱۳۰۹ - ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
دی‍ن‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰ . ت‍ح‍ری‍رال‍وس‍ی‍ل‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ق‍رارداده‍ا
م‍ش‍ه‍د -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰ - پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا -ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍واره‍ای‌ ش‍ن‍ی‍داری‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)،۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ -.ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌
ج‍ن‍گ‌ ه‍ن‍د و چ‍ی‍ن‌،۱۹۵۴-۱۹۴۶
 
پدیدآور:
ج‍ی‍اپ‌، وون‍گ‍وی‍ن‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ح‍س‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍س‍ن‌
ن‍اص‍ر، داوود
ک‍ری‍م‍ی‌، ی‍زدان‌
ل‍س‍ان‍ی‌ ف‍ش‍ارک‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌
ش‍ف‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ج‍ه‍ان‍ی‍ان‌ ب‍ه‍م‍ن‍م‍ی‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
رم‍ض‍ان‌ زاده‌، ش‍ه‍رزاد
س‍ل‍طان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
م‍رادی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌، اش‍رف‌
ج‍لال‍ی‌، ب‍ه‍روز
ح‍اج‌اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
ب‍ن‍ی‍اد ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ج‍ام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
م‍رواری‍د
ق‍ق‍ن‍وس‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ص‍راط
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
بانگ آزادی :فهرست نوار سخنرانیهای حضرت امام خمینی ( س )
تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۹۵۵۰۹۶‬,‭‌ب۲۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ادبیات فارسی پیش دانشگاهی
سلطانی ، سعید ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۷‬,‭‌س۶۵۱آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اشکی و لبخندی و تندبادها
جبران ، جبران خلیل ؛  [تهران ] جامی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ج۲۸۱‌ف‍لا‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تطبیقی نظر یا تغییر اوضاع و احوال در قراردادها
شفائی ، محمدرضا ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۲۲‬,‭‌ش۵۳۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الادب العربی الحدیث
حاج ابراهیمی ، محمدکاظم ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ح۱۲۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر روحانی :گزارشی از تفسیر علامه مجاهد شهید آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی ( قدس سره )
لسانی فشارکی ، محمدعلی ؛  تهران موسسه چاپ و نشر عروج   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۹‬,‭‌خ۷۴۶‌ت/‌ش‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
علل عدم گرایش دانش آموزان ممتاز به هنرستانهای فنی حرفه ای در شهرستان کاشان
مرادی ، ملیحه ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۸۰، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ای پیرامون درصد موارد استفاده از تنبیه توسط اولیاء دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان کاشان در سال تحصیلی ۷۵-۷۶
حسنی ، عبدالمحسن ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۶، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای عملکرد دانش آموزان مقطع اول ابتدایی در آزمون بندر گشتالت و آزمون گردیناف شهرستان شیروان در سال تحصیلی ۷۵-۷۶
رمضان زاده ، شهرزاد ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۸۲، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان و مقایسه فرسودگی کاری مشاوران شهرستان کاشان و آران و بیدگل در سال تحصیلی ۱۳۷۴-۷۵
نعمتی بیدگلی ، اشرف ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۷۸، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر روش تدریس سخنرانی و اکتشافی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان د ر درس علوم تجربی کلاس های سوم راهنمایی پسرانه ناحیه ۵ شهر اصفهان در سال تحصیلی ۷۴-۷۵
خلیلی ، علیرضا ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۷۳، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت دانش آموزان نظام جدید منطقه کیار استان چهارمحال بختیاری
کریمی ، یزدان ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۷۹، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر عوامل اقتصادی ، اجتماعی و عاطفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی سال تحصیلی ۷۵-۷۶ در شهرستان بابلسر
جهانیان بهمنمیری ، عبدالله ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۷۷، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نگرش مدیران ، معاونین و معلمان نسبت به نقش مشاوره در حل مشکلات دانش آموزان مقطع راهنمائی شهرستان آمل -سال تحصیلی ۱۳۷۵-۷۶
صالحی ، مهدی ؛  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۷۶، ۳۰۲ ، ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدارا و مدیریت
سروش ، عبدالکریم ؛  تهران موسسه فرهنگی صراط   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸‬,‭‌س۴۹۸‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مستند تحریر الوسیله
خمینی ، مصطفی ؛  [تهران ] موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۴۲۲‬,‭‌خ۷۴۶‌ت/‌ش‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نهج البلاغه
علی بن ابی طالب ( ع )، امام اول ؛  تهران بنیاد نهج البلاغه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱۵‬,‭‌ع۸۴۵‌ن/‌شآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
در غروب ابدی ( مجموعه آثار منثور فروغ فرخزاد ) شامل نامه ها، مصاحبه ها، مقالات و خاطرات فروغ بهمراه زندگینامه مفصل فروغ
جلالی ، بهروز ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف۴۲۸/‌س‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دین بین فو
جیاپ ، وونگوین ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۹۵۹‬,‭۷۰۴۱‬,‭‌ج۹۷۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سفرنامه حاجی داوود ( زائری از بمبئی به مشهد:) ۱۳۰۵ ه.ش -۱۹۲۶ م
ناصر، داوود ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۸۲۲۰۴۲‬,‭‌ن۱۶۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9