مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۹۶۸م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ی‍ون‍ان‌
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ک‍وف‍ه‌ -ق‍رن‌ ۲ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ع‍ب‍ود، م‍ارون‌
اب‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
خ‍ل‍ی‍ف‌، ی‍وس‍ف‌
ب‍روک‍ل‍م‍ان‌، ک‍ارل‌
ی‍اغ‍ی‌، ه‍اش‍م‌
 
ناشر:
دارال‍م‍ع‍ارف‌
دار ال‍ک‍ات‍ب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر
دارال‍م‍ع‍ارف‌ ب‍م‍ص‍ر
دارال‍ع‍ل‍م‌ ل‍ل‍م‍لای‍ی‍ن‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الشعر=شعر >العامی
عبود، مارون ؛  بیروت دارالثقافه   ، ۱۹۶۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ع۴۳۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حیاه الشعر فی الکوفه الی نهایه القرن الثانی للهجره
خلیف ، یوسف ؛  قاهره دار الکاتب العربی للطباعه و النشر   ، ۱۹۶۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴۰۹‬,‭‌خ۶۹۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الفکر الفلسفی :الفلسفه الیونانیه
ابوزیان ، محمدعلی ؛  بیروت دارالمعارف   ، ۱۹۶۸م
شماره راهنما: ‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۱۸۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<النقد = نقد >الادبی الحدیث فی لبنان
یاغی ، هاشم ؛  قاهره دارالمعارف بمصر   ، ۱۹۶۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌ی۲۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الشعوب الاسلامیه
بروکلمان ، کارل ؛  بیروت دارالعلم للملایین   ، ۱۹۶۸م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۲‬,‭‌ب۴۹۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک