مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۹۷۵م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ردس‍ت‍ان‌(ع‍راق‌ -)ت‍اری‍خ‌
ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ج‍ان‍ور ش‍ن‍اس‍ی‌ -دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ادب‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۸ ق‌
ش‍ع‍ر روس‍ی‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ب‍ازاره‍ا -ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
زی‍ن‍ب‌( س‌)، ب‍ن‍ت‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌)، ۶۲-۶ ق‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
دی‍ن‌
ن‍س‍خ‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ن‍ق‍د ش‍ده‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
 
پدیدآور:
ق‍ب‍لان‌، ه‍ش‍ام‌
ام‍ی‍ن‌، اح‍م‍د
ی‍ازج‍ی‌، ک‍م‍ال‌
ادون‍ی‍س‌، ع‍ل‍ی‌ اح‍م‍دس‍ع‍ی‍د
ال‍ک‍ک‌، وی‍ک‍ت‍ور
ک‍م‍ال‌ خ‍ج‍ن‍دی‌، م‍س‍ع‍ود
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ع‍زال‍دی‍ن‌
ن‍دا، طه‌
ن‍ع‍م‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
آش‍پ‍زی‍ان‌، ش‌ .ج‌.
ص‍دی‍ق‌، ه‍اش‍م‌
ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د، س‍ع‍د زغ‍ل‍ول‌
ث‍ام‍ر، ف‍اض‍ل‌
اب‍وه‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌ ص‍ادق‌
ب‍ح‍ر ال‍ع‍ل‍وم‌، م‍ح‍م‍د
ق‍ی‍س‍ی‌، ن‍وری‌ ح‍م‍ودی‌
م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌
ب‍اب‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود م‍ح‍م‍د
ت‍وف‍ی‍ق‌، اح‍م‍د ج‍م‍ی‍ل‌
 
ناشر:
دارال‍ع‍وده‌
م‍ن‍ش‍اه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ب‍الاس‍ک‍ن‍دری‍ه‌
دارال‍ع‍ل‍م‌ ل‍ل‍م‍لای‍ی‍ن‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍غ‍داد
دارال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
دان‍ش‌
دار ال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ل‍ب‍ن‍ان‍ی‌
داروم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
دارال‍ج‍ام‍ع‍ات‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌
دارالان‍س‍ان‌ ال‍ج‍دی‍د
دارال‍زه‍راء
م‍طب‍ع‍ه‌ ال‍ن‍ع‍م‍ان‌
دارال‍ک‍ت‍اب‌
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ پ‍روگ‍رس‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ب‍ح‍رال‍م‍ت‍وس‍ط
دارال‍ح‍ری‍ه‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دیوان کمال الدین مسعود خجندی
کمال خجندی ، مسعود ؛  مسکو دانش   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ک۶۷۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معالم جدیده فی ادبنا المعاصر کتابات ، نقدیه فی الشعر والقصه والروایه
ثامر، فاضل ؛  بغداد دارالحریه للطباعه   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌ث۳۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فی رحاب السیده زینب
بحر العلوم ، محمد ؛  بیروت دارالزهراء   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۷۴‬,‭‌ب۳۳۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فجر الاسلام یبحث عن الحیاه العقلیه فی صدر الاسلام ...
امین ، احمد ؛  بیروت دارالکتاب العربیه   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ف‍لا۸۳۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فی تاریخ العرب قبل الاسلام
عبدالحمید، سعد زغلول ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۹۳۹‬,‭۴۹‬,‭‌ع۳۳۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کلام للحلوه :اشعار سودانیه
صدیق ، هاشم ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ص۵۶۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<القانون =قانون >الدولی العام
ابوهیف ، علی صادق ؛  القاره منشاه المعارف بالاسکندریه   ، [۱۹۷۵م ]
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭‌ف‍لا۱۹۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<السوق =سوق >الاسلامیه المشترکه
بابلی ، محمود محمد ؛  بیروت دارالکتاب اللبنانی   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۳۸۱‬,‭۱۸۱۷۶۷۱‬,‭‌ب۱۲۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<الادب = ادب >المقارن
ندا، طه ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭‌ن۳۶۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فی الادب العباسی :الرویه و الفن
اسماعیل ، عزالدین ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ف‍لا۵۳۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<المعجم = معجم >الزوولوجی الحدیث
ملکی ، محمد کاظم ؛  نجف مطبعه النعمان   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۵۹۰‬,‭۳‬,‭‌م۷۶۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
وجوه فی کتب
الکک ، ویکتور ؛  بیروت دارالانسان الجدید   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۰۱۱‬,‭۷۳‬,‭‌ک۵۹۹و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مع القرآن فی الدین و الدنیا
قبلان ، هشام ؛  بیروت منشورات بحرالمتوسط   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۹‬,‭‌ق۳۸۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مذاکرات فی اداره الاعمال
توفیق ، احمد جمیل ؛  اسکندریه دارالجامعات المصریه   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۶۵۰‬,‭‌ت۸۵۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<الحرکه =حرکه >الوطنیه الدیمقراطیه فی کردستان العراق
آشپزیان ، ش .ج . ؛  بیروت دارالکتاب   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۷۰۰۴۹۱۵۹۷‬,‭آ ۵۷۹ ‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ترانه های گزین از ۱۵ شاعر شوروی
مسکو بنگاه نشریات پروگرس   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۱۰۸‬,‭‌ت۴۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
موجز المدخل للقانون
نعمان ، محمود ؛  بیروت دار النهضه العربیه   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۲‬,‭‌ن۵۳۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه للشعر العربی
ادونیس ، علی احمدسعید ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ف‍لا۳۴۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<المنتخب = منتخب >من ادب المقاله :للقراءه و الانشاء
یازجی ، کمال ؛  بیروت دارالعلم للملایین   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ی۱۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
منهج التحقیق النصوص و نشرها
قیسی ، نوری حمودی ؛  بغداد جامعه بغداد   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۰۱۱‬,‭۳۱‬,‭‌ق۹۶۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک