مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۹۹۳م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍ق‍د ادب‍ی‌ -زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ق‍رآن‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ت‍ص‍وف‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -س‍ودان‌
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌،۶۵۶-۱۳۲ ق‌
گ‍واه‍ی‌ و گ‍واه‍ان‌-س‍ودان‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
ع‍ق‍ود و ای‍ق‍اع‍ات‌
ع‍ل‍وم‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ع‍رب‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ح‍زب‌ ال‍ب‍ع‍ث‌ الاش‍ت‍راک‍ی‌ ال‍ع‍راق‍ی‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -م‍ص‍ر -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
زن‍ان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ -ق‍رن‌۱ ق‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍اب‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۹۰۹- ۱۹۳۴ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
اک‍ولای‍ن‌
ن‍اص‍ی‍ف‌، ج‍رج‍س‌ ن‍س‍ی‍م‌
ص‍اب‍ر، م‍ج‍دی‌
غ‍ال‍ی‌، وج‍دی‌ رزق‌
ک‍رک‍ر، ع‍ص‍م‍ه‌ال‍دی‍ن‌
س‍م‍ی‍ن‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
ف‍ک‍ی‍ک‍ی‌، ه‍ای‌
م‍ص‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ج‍ی‍ب‌
ب‍س‍ت‍ان‍ی‌، ب‍طرس‌
اب‍ی‌خ‍زام‌، ان‍ور ف‍واد
ش‍ع‍ب‍ان‌، زک‍ی‌ ال‍دی‍ن‌
ش‍وق‍ی‌، اح‍م‍د
ج‍ب‍وری‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ وه‍ی‍ب‌
ف‍اس‍دی‍ف‌، ک‍ری‍ش‍ن‍ا
غ‍ری‍ب‌، روز
اب‍ن‌ وادران‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۱۱۷۲ ق‌
ق‍اس‍م‌، س‍م‍ی‍ح‌
ب‍رک‍ات‌، س‍ل‍ی‍م‌
ن‍اص‍ی‍ف‌، ام‍ی‍ل‌
م‍س‍ع‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌،- ۳۴۵ق‌
 
ناشر:
دارص‍ادر
دار ال‍ت‍ن‍وی‍ر
دارال‍ف‍ک‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍م‍ن‍ار
دارال‍ج‍ی‍ل‌
دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
داروم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ م‍دب‍ول‍ی‌
دارال‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ل‍ب‍ن‍ان‌ ن‍اش‍رون‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ل‍ب‍ن‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ق‍اری‍ون‍س‌
دارال‍ب‍ح‍ار
دارس‍ع‍اد ال‍ص‍ب‍اح‌
دارال‍ف‍ک‍رال‍ل‍ب‍ن‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
معجم المصطلاحات الصوفیه
ابی خزام ، انور فواد ؛  بیروت مکتبه لبنان ناشرون   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۰۳‬,‭‌ف‍لا۱۹۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معسکرات الابد
برکات ، سلیم ؛  بیروت دار التنویر   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ب۴۵۸‌م‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<المراه =مراه >فی العهد النبوی
کرکر، عصمه الدین ؛  بیروت دارالغرب الاسلامی   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۷‬,‭‌ک۴۵۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<المسجد=مسجد >بین شعراء العربیه و الفارسیه و الترکیه و الاوردیه " دراسه فی الاداب الاسلامی المقارن "
مصری ، حسین مجیب ؛  القاهره مکتبه مدبولی   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۸۰۸۳۲‬,‭‌م۶۱۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دیوان الشاعر العربی المعاصر :الاعمال الکامله
قاسم ، سمیح ؛  الکویت دارسعاد الصباح   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ق۱۷۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الشعر = شعر >الجاهلی خصایصه و فنونه
جبوری ، یحیی وهیب ؛  بنغازی جامعه قاریونس   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭‌ج۲۹۸‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اوکار الهزیمه :تجربتی فی حزب البعث العراقی
فکیکی ، های ؛  موسسه المنار   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۷۰۴۳‬,‭‌ف۸۲۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اروع ما قیل من اغان و اشعار للاطفال
ناصیف ، امیل ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۸‬,‭‌ن۱۷۹‌ف‍لا‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شهاده الشهود و طرق الادلاء بها
فاسدیف ، کریشنا ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۶۲۴۰۶۶‬,‭‌ف۱۴۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<التعویض =تعویض >فی الاجراءات الجنائیه
اکولاین ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۶۲۴‬,‭‌ف‍لا۶۹۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ابوالقاسم الشابی فی شعره
ناصیف ، جرجس نسیم ؛  بیروت دارالفکراللبنانی   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ش۱۱۴‌ف‍لا،/‌ن‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شوقی
شوقی ، احمد ؛  بیروت دارصادر   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ش۷۲۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<المعتمد=معتمد :>معجم وسیط فی مصطلحات العلم و الفلسفه و العلوم الانسانیه
غالی ، وجدی رزق ؛  بیروت مکتبه لبنان ناشرون   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۵۰۳‬,‭‌غ۱۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
عمده الحفاظ فی تفسیر اشرف الالفاظ معجم لغوی لالفاظ القرآن الکریم
سمین ، احمد بن یوسف ؛  بیروت عالم الکتب   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۳‬,‭‌س۷۵۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ العباسیین
ابن وادران ، حسین بن محمد،۱۱۷۲ ق ؛  بیروت دارالغرب الاسلامی   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ف‍لا۱۷۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
احکام الشرعیه للاحوال الشخصیه
شعبان ، زکی الدین ؛  جامعه قاریونس   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۶‬,‭‌ش۵۱۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<التنبیه =تنبیه >و الاشراف
مسعودی ، علی بن حسین ،- ۳۴۵ق ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌م۵۵۳‌ت‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<النقد = نقد >الجمالی و اثره فی النقد العربی
غریب ، روز ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌غ۲۸‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<المکتبه =مکتبه >الخضراء للاطفال
صابر، مجدی ؛  بیروت دارالبحار   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶۰۸‬,‭‌ص ۱۱۲ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
محیط المحیط قاموس مطول للغه العربیه
بستانی ، بطرس ؛  بیروت مکتبه لبنان   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ب۵۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2