اشتراک منابع اینترنتی اشتراک منابع اینترنتی

قابل توجه اساتید و دانشجویان دانشگاه

با سلام

احتراما به اطلاع می رساند شرکت دانش پژوهان جوان دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی علمی به صورتIP-Base  به تعدادی از معتبرترین پایگاه­های اطلاعات علمی لاتین شامل IEEE، Scopus، Sciencedirect، Web of science، IOP، Sage، Emerald، JSTOR، ASCE، AIP، APS، Thieme، Human Kinetics، Oxford Journals، WILEY، ProQuest، Taylor& Francis، MathSciNet، Nature Publishig Group، BioOne، ACM، Informaو CABIبا هماهنگی کتابخانه دانشکده علوم انسانی و ادبیات از امروز تا مهر ماه 1397 برقرار است. مراتب جهت اطلاع و بهره برداری تقدیم می شود.

دانشجویانواساتیدگرامی،جهتدسترسیonline بهمقالاتلاتینمیتوانیدازسامانهذیل استفادهنمایید.  اطلاعاتبیشتر  وراهنمایاستفادهدرخودسامانهموجودمی­باشد.

لینک­های  دسترسی :

  1. http://30doc.info
  2. http://30doc.ir
  3. http://30doc.com

لازم به ذکر است دسترسی به تمامی پایگاه های اطلاعاتی از طریق آی پی های دانشگاه و به عبارت بهتر تنها در مجموعه دانشگاه بدون درخواست نام کاربری انفرادی و رمز عبور برقرار است.

با احترام

محمد علائی

alaee62@gmail.com

55912791